Theresa M Rask

Ledarskapsutveckling med hjärna, visdom och hjärta –

för individens, företagets och samhällets utveckling 

 

En dynamisk utveckling kräver mångfald av gamla som nya erfarenheter och kunskaper. Utifrån egen praktisk forskning och olika teoretiska studier har jag tagit fram en pedagogisk HVH*-modell som tar hänsyn till den interna och externa kommunikationen. Den enkla modellen arbetar på tre olika nivåer – den intellektuella, känslomässiga och fysiska nivån- därför kan den erbjuda helhetslösning för de individer, företag och organisationer som vill arbeta med ledarskapsutveckling i ett långsiktigt och helhetsperspektiv.

Hur ser HVH grund modellen ut?
 
 

Vilket budskap har modellen och vad resulterar detta budskap i?
Modellen med ringarna symboliserar balans. Modellen ger dig struktur och information som du kan använda för att utveckla din inre och yttre kommunikation. Denna utveckling stimulerar ditt intellektuella, känslomässiga och fysiska kapitalet. Det vill säga hjälper dig att agera utifrån en **verklig styrka och bli en komplett och kongruent version av dig själv. Denna version hämtar kraft från din innersta kärna. Den ger dig och ditt företag syre och energi som ditt andetag gör. När du utgår ifrån din innersta kärna, som innehåller alla komponenter, har du kraft för att utföra dina uppgifter på bästa möjliga sätt. På så sätt hjälper modellen dig att förverkliga dina personliga och professionella mål på ett snabbare, enklare och roligare sätt.

*HVH står för Hjärna, Visdom och Hjärta.

** Verklig styrka innebär att du har rätt information och energi

Vad är HVH modellen till för?
HVH modellen är ett universellt verktyg som du kan använda i alla delar i ditt liv. Det kan röra sig om vilken uppgift eller utmaning som helst, t.ex. relationer, hälsa, målformulering, pågående processer eller enstaka situationer. Denna modell ger dig oumbärlig information som skapar gynnsammare förutsättningar för din kommunikation och stimulerar dig till handlingar som bland annat förbättrar relationer. På så sätt kan den öka din självförtroende, självkänsla, självtillit och underlätta din vardag. Den ger dig även möjlighet att bygga en struktur och skapa egna verktyg till utveckling av olika personliga och professionella ändamål. Om du använder modellen i din vardag kan du i varje situation ta reda på hur din kommunikation påverkar dig, andra människor och projekt. Detta hjälper dig att balansera och anpassa din tanke, dina känslor och rörelsemönster för att göra det som är rätt för dig och andra. På så sätt kan du öka din energi och slippa irritationsmoment över dig själv, andra människor, oavslutade projekt eller aktiviteter och i stället kan du koncentrera dig på dina mål och visioner. Med andra ord med hjälp av modellen kan du utmana dig själv, komma på rätt väg, tänja dina gränser och uppnå det som verkar omöjligt. När du använder modellen i din vardag kan du uppnå dina mål på ett snabbare, enklare och roligare sätt. På så sätt kan du i större utsträckning göra saker som du tycker om och samtidigt njuta mer av livet. HVH modellen är en grund till andra modeller, bland annat personlig HVH modell. Denna modell hjälper dig att få svar på bland annat dessa frågor: Vad vill jag/vi? Vad styr mig/oss? Vad behöver jag/vi utveckla?

 

Hur kan du använda modellen

Eftersom HVH modellen arbetar med olika frågor på tre olika nivåer – den intellektuella, känslomässiga och fysiska nivån – och den externa och interna miljön kan den öka användarens förståelse av det som han/hon betraktar eller arbetar med.

Med modellen kan man tydligt visa att ditt resultat och ditt företags resultat påverkas av hur du använder din intellektuella, känslomässiga och fysiska förmåga. För övrigt gör modellen dig mer medveten om att både den interna och externa kommunikationen och miljön samt alla delarna i systemet ömsesidigt påverkar varandra.

1. Plocka fram information

Om du vill plocka fram en viss information ska du följa modellens enkla struktur.

På så sätt får du tillgång till information från olika perspektiv. Denna värdefulla information kan bland annat förklara de pågående processerna, visa på hur dessa inbördes påverkar varandra. Den kan ge dig även lösningar på olika uppgifter och utmaningar. När du använder modellen i din vardag blir det lättare för dig att uppmärksamma vad du gör bra och vad kan du göra bättre.

2. Skapa egna verktyg

Om du vill skapa egna verktyg till utveckling av olika personliga och professionella ändamål med hjälp av modellen ska du ställa olika frågor som är anpassade till ändamålet. Var noga med vilka frågor du ställer. Detta är viktigt eftersom svaret påverkas av hur en fråga formuleras. Utifrån dessa svar plockar du fram olika nyckelord. Nyckelorden ska du sedan placera i systemet med hjälp av din intuitiva förmåga. Slutligen ska du tolka innehållet på ett objektivt och konstruktivt sätt och plocka fram ett personligt verktyg. Detta tillvägagångssätt ökar din kreativa förmåga och förbättrar din kommunikation.

3. Öka din energi

Om du vill vara klar i dina tankar, uppleva, känslomässig balans, agera på ett mer effektivt sätt stimulerar dig modellen till att i vardagen ta korta pauser för att tömma dina tankar, göra korta sammanträden med dig själv för att ifrågasätta ditt agerande och göra korta träningspass för att kunna göra nya saker eller samma saker på ett annorlunda sätt.
Tillvägagångssätt för att hämta information och energi som hjälper dig och ditt företag att förverkliga dina personliga och professionella mål

Steg 1: Nuläge

Dina behov är dina motiv som driver din och ditt företags utveckling framåt.

En undersökning av dina behov/drivkrafter och situationen idag ger en startpunkt för utvecklingsprocessen. Resultatet av undersökningen används som utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete. För att du ska kunna ta fram information om dina driftkrafter/behov på snabbare och enklare sätt använder vi den personliga HVH. Modellen arbetar med sex olika faktorer. ”Värderingar” är din utgångspunkt och den första faktorn som tar fram personliga HVH. Den enkla modellen hjälper dig att ta reda på vilka dina verkliga behov är och ger dig svar bland annat på dessa frågor – Vad vill jag/vi?, Vad styr mig/oss? – Denna insikt ger dig energi för att plocka fram den rätta inställningen och andra värdefulla resurser. På så sätt blir det lättare för dig att styra dina tankar och känslor för att fokusera och göra det som verkligen är viktigt för att realisera dina personliga och professionella projekt. Resultat av detta blir mer tid till utveckling.

Steg 2: Utveckling

Ett företag kan utvecklas och växa om ledaren och individen i företaget utvecklas och växer. Detta är utgångsläget då vi arbetar med ledarens HVH modell . Modellen arbetar med sex olika faktorer. Denna modell lägger grunden till kunskap om dina och ditt företags faktiska styrkor och möjligheter och hjälper dig att inse vad du behöver utveckla.  Resultatet av utvecklingsarbetet används som utgångspunkt för kvalitetssäkringen.
 ”Inställning” är din utgångspunkt och den första faktorn som tar fram ledarens HVH. Den rätta inställningen grundar sig på din och företagets intention. På så sätt hjälper den dig att ställa in dig på rätt våglängd och gå i rätt riktning samtidigt som du ska kunna skifta perspektiv för att få en stor mängd av värdefull information. Denna information hjälper dig att undvika många irritationsmoment och underlättar din personliga och professionella utveckling. På så sätt ska du kunna vara mer fokuserad på det som är viktigt och ha mer tid för att utveckla din kommunikation och relationer. Resultat av detta blir mer energi och ökad lönsamhet för dig och företaget.
Det ger också mer glädje i vardagen.

Steg 3: Kvalitetssäkring

Att utbildas är en sak, att utvecklas långsiktigt en annan.
Detta är utgångsläget då vi arbetar med omgivningens/företagets HVH. Modellen arbetar med sex olika faktorer. På detta sätt säkerställer vi att den satsning du har gjort blir till en långsiktig investering; i människan, i organisationen och i framåtskridandet.
Eftersom dina och företagets behov driver din och ditt företags utveckling framåt är ”Behov” din utgångspunkt och den första faktorn för att göra omgivningens/företagets HVH.                                                                                 För att du och ditt företag ska kunna agera på ett träffsäkert sätt i din omgivning använder vi som en grund information från den personliga- och ledarens HVH. Dessa kunskaper tillsammans med ny information från omgivningens/företagets HVH används för att kontinuerligt utveckla individer och företaget. Insikter som du får i dessa tre steg hjälper dig att gå i rätt riktning och bygga den struktur som du och ditt företag behöver för att få ett önskat resultat.  Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till växlande interna och externa omständigheter, påverkan och möjligheter. Det handlingssätt som vi föreslår har fokus på ständig utveckling och förbättring. Därför resulterar det i att du och ditt företag kan agera utifrån en verklig styrka.
På så sätt uppnå ni målen på ett snabbare, enklare och roligare sätt.

Humant ledarskap förenklar din vardag

Mer tid Mer lönsamhet Mer glädje

Humant ledarskap

2 augusti, 2012 | 0 kommentarer | Kategorier: Theresa M Rask

Humant Ledarskap handlar om att veta vad man vill och hur man ska använda sitt intellektuella, känslomässiga och fysiska kapital för att uppnå detta.

Bakgrund

Våra företag och vårt samhälle styrs av människor. På grund av detta är det viktigt att ha ett humant perspektiv utöver det affärsmässiga perspektiv vi är vana vid när vi utvecklar våra företag. Vi arbetar därför med individens, ledarens och företagets styrkor och möjligheter. I våra utbildningar använder vi *HVHs metod, som vi har utvecklat. Denna metod hjälper användaren att ta fram individens, ledarens och företagets **verkliga styrkor och möjligheter. Den ökar även kvalitén på individens, ledarens och företagets interna och externa kommunikation och skapar balans mellan ansträngning/avslappning, prestation/lek, allvar/glädje.

En bokstav förändrar innehållet och aktiverar tankar, känslor och fysiska reaktioner. En liten detalj gör att den mänskliga hjärnan får olika signaler. Dessa signaler styr mottagarens upplevelser och resultat. För att individen i företaget och företagets kunder ska få annorlunda upplevelser och företaget önskvärda resultat behöver individen i företaget få nya signaler och lära sig ett nytt mönster.

Hur kan vi åstadkomma detta?

Det kan vi göra genom att förstå, bejaka och förändra.

* HVH står för Hjärna Visdom och Hjärta.

** Verklig styrka innebär att individen, ledaren och företaget har rätt information och energi

Arbetssätt

Ett företag kan utvecklas och växa om individen i företaget utvecklas och växer. På grund av detta är det viktigt att individer i företaget har kunskap och verktyg som hjälper dem att förstå, bejaka och förändra sitt fysiska språk såväl som sitt tanke- och känslomönster.

Därför arbetar vi med tre frågor och tre praktiska verktyg i en ”Femminutersträning”.

1.       Vad vill jag/vi?

Den första frågan ger en klar och integrerad bild av vad vi vill åstadkomma. Under denna process börjar vi förstå att våra resultat står i direkt proportion till kvalitén på vår interna kommunikation. De svar vi får på denna fråga stärker vår förmåga att uppnå uppsatta mål.

2. Vad styr mig/oss? 

Den andra frågan lägger grunden till vår kunskap om individens, ledarens och företagets verkliga styrkor. Frågan ökar även vår förmåga att bejaka våra styrkor och svagheter samt att ta emot och ge feedback. Med denna fråga lägger vi även en grund för bra teambildning och samarbete

3. Vad behöver jag/vi utveckla?

Den tredje frågan ökar vår motivation och ger oss mod för att våga utforska och testa andra sätt att kommunicera. Detta hjälper oss att utveckla vår kommunikation och vårda våra relationer. På så sätt kan vi skapa mervärde för oss själva, andra människor, företaget och växa i rollen bland annat som företagare och ledare. De tre frågorna tillsammans med femminutersträning skapar förändring.

Tre enkla verktyg som alla kan använda i vardagen.

1. Korta pauser för att tömma tankar och för att kunna ta in nya intryck.
2. Korta sammanträden med sig själv för att ifrågasätta sitt agerande.
3. Korta träningspass för att utmana sig själv att kunna göra nya saker eller samma saker på ett annorlunda sätt

Sammanfattning

Humant Ledarskap och HVH metoden förenar teori och praktik och levererar en verklig och användbar kunskap. Våra verktyg är anpassade för att individer och företag ska kunna använda dem i vardagen. Den praktiska användningen av denna kunskap stimulerar det intellektuella, känslomässiga och fysiska kapitalet.

 ”Femminutersträning” är lätt att göra, tar lite tid och ger bra resultat. Därför kan våra kunder genomföra nödvändiga förändringar på företaget och hemma på ett enklare, snabbare och billigare sätt. Detta ger mer tid, mer lönsamhet och mer glädje.

Mer tid

Först när vi förstår hur vi kommunicerar både i den interna och externa miljön kan vi lära oss att använda vår tid på en effektiv sätt.

Mer lönsamhet

Information och kunskap som inte används har inget värde. När vi använder vår kunskap i vardagen omvandlas den till kompetens och sedan till visdom.

Först då kan vi bejaka vår kunskap och använda den för att skapa mer lönsamhet.

Mer glädje

När vi förstår hur vi kommunicerar och när vi bejakar och använder vår kunskap mår vi bra och växer. På så sätt kan vi skapa mervärde för oss själva, andra människor och företaget.

Detta ger oss mer glädje.
Teresa M Rask

Humant ledarskapförenklar din vardag

Mer tid Mer lönsamhet Mer glädje

Om Teresa

2 augusti, 2012 | 0 kommentarer | Kategorier: Theresa M Rask

Teresa M Rask

Hon är civilekonom, föreläsare, inspiratör och rådgivare i humant ledarskap. Trots att hon är civilekonom i botten pratar hon inte särskilt mycket om siffror. Hon är mer inne på hjärna, visdom och hjärta. När hon talar om kommunikation, relationer och ledarskap poängterar hon att vi är våra egna dirigenter och styr över våra egna tankar, känslor och beteenden.                        
 Hon inspirerar åhörare att fånga tanken och känslan och rörelsen för att skapa balans.  

 

Bakgrund

Sedan 1991 har varit egen företagare detta på grund av att hon inte har kunnat få anställning på en revisionsbyrå som hon då gärna ville ha. Hon fick i stället en möjlighet att starta eget.

Ganska snart har hon sett att den teoretiska kunskapen hon har fått på Lunds Universitet ligger långt ifrån den verklighet hon upplevde som små företagare. Detta ledde till att hon började fundera på hur hon skulle kunna göra för att underlätta arbete för sig själv och andra.

 

Utveckling

Under de senaste tjugo åren har Teresa utforskat sitt inre och sin yttre miljö. Utifrån egen praktisk forskning och olika teoretiska studier, bland annat av NLP, tankefältsterapi och den ekonomiska utbildningen vid Lunds Universitet har hon tagit fram en pedagogisk HVH** metod för personlig utveckling och ledarskap.

 

* NLP står för neurolingvistisk programmering

** HVH står för Hjärna, Visdom och Hjärta

 

Entusiasm

Hennes drivkraft är ett brinnande intresse för beteendevetenskap och djup förståelse för att varje människa har humant kapital som inte används i den omfattning som vi skulle kunna göra.

När Teresa talar om kommunikation, relationer och humant ledarskap ger hon många egna exempel på hur hindren avlägsnas när människan vet vad hon vill och medvetet arbetar mot målet. Hennes underhållande föredrag och utbildningar är pedagogiska och inspirerar deltagare på ett lekfullt sätt. Deltagarna får många upplevelser, nya insikter och praktiska verktyg att använda i sin privata och professionella vardag. Teresa lever som hon lär och är därför en stor inspirationskälla. Ingen går oberörd från hennes framföranden.

 

Föredrag

Ledarskapsutveckling med hjärna, visdom och hjärta för individens, företagets och samhällets utveckling. 

Ämne

Humant ledarskap – framtidens ledarskap

Så kan du få mer tid, lönsamhet och glädje

Sju nycklar till bättre kommunikation och relationer

 

 

 

Utbildning

Tillvägagångssätt för att hämta information och energi som hjälper dig och ditt företag att förverkliga dina personliga och professionella mål.

Steg 1: Nuläge

Steg 2: Utveckling

Steg 3: Kvalitetssäkring

Länkar

För att läsa mer och för kontakt klicka på respektive länk

 

blogg här på SundLivsstil

www.levmera.se

www.humantledarskap.se

www.personlig-utveckling.info

www.aldreboende.info

info@levmera.se